post:

2016-11-23
สถาปนิก หรือวิศวกร
จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
2. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยอย่างน้อย 3 ปี
3. มีความเป็นผู้นำสูงสามารถควบคุมดูแลงานก่อสร้างได้ทั้งระบบ
2016-11-23
สถาปนิก หรือวิศวกร
(ประจำโครงการ / สำนักงาน)
จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
2. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยอย่างน้อย 3 ปี
3. มีความเป็นผู้นำสูงสามารถควบคุมดูแลงานก่อสร้างได้ทั้งระบบ