นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท น้อมบุญ จำกัด ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือต่อลูกค้าและคู่ค้า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษา ความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ที่บริษัททำการรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ เราขอความร่วมมือในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ หากท่านมีการดำเนินการใช้เว็บไซต์จะถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ดังนี้


1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

“คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว


2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ อาจถูกนำมาใช้และประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ในขอบเขตซึ่งอาจรวมถึง ซึ่งอาจรวมถึงการตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องตามอีเมล และ/หรือการส่งแบบฟอร์มของคุณบนเว็บไซต์ , ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทั่วไป , ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานและการบริหารงาน ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวอาจใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาบนเว็บไซต์ แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้แต่ละรายได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกไม่รับโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของท่าน


3. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

3.1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยินดีมอบให้แก่เรา โดยบริษัทได้รับทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อใช้บริการต่างของเราท่านอาจจะถูกขอให้จัดทำขึ้นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ อันประกอบด้วย

• ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีกับเราทางเว็บไซต์ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือพนักงานขายของเราทาง E-Mail หรือทางโทรศัพท์

• ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กิจกรรมต่างๆ สื่อโซเชียลที่ใช้ประจำ กีฬาสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง

• ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกสินค้าและบริการ เช่น เหตุผลในการตัดสินใจซื้อหรือเลือกที่อยู่ งบประมาณวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้าและบริการอื่นที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

• ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ กรณีที่เปิดการใช้งานระบบ GPS ซึ่งจะถือว่าท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านในขณะใช้งานได้อย่างไรก็ดี ท่านสามารถปกปิดข้อมูลนี้ ด้วยการปิดระบบ GPS บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้

• หน้าเว็บไซต์ของเราอาจะมีพิกเซลซึ่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนับจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าชมหน้าเว็บไซต์ เพื่อติดตามกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อประมวลการโต้ตอบของผู้ใช้งาน เพื่อระบุคุกกี้บางอย่างในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และข้อมูลนี้อาจเชื่อมโยงกับเบราเซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์หรือที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกันของคุณ

• ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, Line, Instragram และ/หรือ สื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (Profile)

3.2. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้นๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด


4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจของคุณเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์

 ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา E-mail : sales@normboon.com